Valikko Sulje

TIETOSUOJASELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE – H H Haku Hurtat ry

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: H H Haku Hurtat ry

Osoite: Leviänkankaantie

Puhelin: 0407480319

Sähköposti: maarit.matasaho@gmail.com

Yhteyshenkilö: Maarit Törmikoski ( Sihteeri )

 1. Rekisteröidyt

Yhdistyksen yhteystietorekisterissä on yhdistykseen hyväksytyt ja jäsenmaksun maksaneet jäsenet. Rekisteriin tulee merkintä henkilöstä jäsenhakemuksen hyväksymisen jälkeen.

 1. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on jäsenien henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana,

Rekisterin tietoja käytetään yhdistyksen jäsenyyden lajin määrittämiseen, laskutuksen kohdentamiseen, tiedottamiseen yhdistyksen toiminnasta sekä seurataan jäsenmäärää ja jäsenyyden kestoa yhdistyksessä.

Jäsenrekisteri tarkistetaan vuosittain sihteerin toimesta.

 1. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

 • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;
 • Rekisteröidyn syntymäaika
 • Rekisteröidyn osoite;
 • Rekisteröidyn sähköpostiosoite;
 • Rekisteröidyn puhelinnumero
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään liittymisen yhteydessä ja liittymällä hän antaa suostumuksen tietojen lisäämiseen yhdistyksen yhteystietorekisteriin. Rekisteröitävä henkilö itse vastaa sitä, että hänen antamansa tiedot ovat oikeita eikä yhdistyksellä ole mahdollisuutta tarkastaa niitä muualta.

 1. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Yhdistyksen rekisteri on kerätty exel-taulukolle sähköisesti. Rekisteriä säilytetään yhdistyksen sihteeriin hallussa. Sihteerin tietokoneella on ajantasainen suojaus ja se on lukittu salasanalla.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan yhdistyksen sihteerin toimesta.

 1. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Yhdistyksen keräämiä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

 1. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen jäsenenä olleen tiedot poistetaan rekisteristä. Rekisteristä poistosta huolehtii yhdistyksen sihteeri.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu;
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yhdistykselle, Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 1. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 1. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Yhdistyksen sihteerin sähköpostiosoitteeseen.

H H Haku Hurtat ry

Maarit Törmikoski

maarit.matasaho@gmail.com

 1. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 13.6.2022.