Valikko Sulje

Yhdistyksen säännöt

H H Haku Hurtat ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on H H Haku Hurtat rekisteröity yhdistys, joka käyttää nimitystä H H Haku Hurtat ja sen kotipaikka on Oulaisten kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminna laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää monipuolista koiraharrastusta sekä edistää ja tukea koiraharrastustoimintaa Oulun eteläisen alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • perii jäseniltään jäsenmaksua
 • järjestää jäsenilleen koiraharrastukseen liittyviä opetus-, valmennus-, neuvonta-ja kasvatustilaisuuksia
 • huolehtii osaltaan koiraharrastustoiminnasta järjestämällä näyttelyitä, koulutusta ja koetoimintaa
 • voi julkaista omaa tiedotuslehteä
 • toimii yhdessä muiden koiraharrastajien kanssa ja ylläpitää yhteyksiä muihin koirayhdistyksiin

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
 • mistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, säännöt ja jotka suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäsenenksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.  Maksettuja jäsenmaksuja ei suoriteta takaisin. Eronneella jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun sekä kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen kannattajajäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut viisi (5) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuintenkin arpa.

Sihteerin poissa ollessaan joku hallituksen keskuudestaan valitsema jäsen toimii kokouksen sihteerinä.

Hallituksen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on puolet (1/2) vuosittain erovuorossa.

Ensimmäisellä kerralla määräytyy erovuoro arvan perusteella ja sen jälkeen vuoron mukaan.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Jäsenen äänioikeutta yhdistyskokouksissa voi toinen äänioikeutettu jäsen käyttää siten, että hän oman äänensä lisäksi voi äänestää valtakirjalla yhden (1) äänioikeutetun jäsenen äänellä.

Yhdistyksen kokouksen päätokseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11. Kevät ja syyskokous

Kevätkokouksessa

käsitellään:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle, puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
 7. Käsitellään hallituksen esittämät ja jäsenten 12§ mukaisesti vireille panemat muut asiat
 8. Kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa

käsitellään

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio
 6. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota myös kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
 7. Valitaan kahdeksi (2 ) seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallitukseen kaksi (2 ) tai kolme (3)varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen erovuorossa olevien tilalle
 8. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
 9. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 10. Valitaan yhdistyksen edustajat niiden järjestöjen vuosi- ym. kokouksiin, joissa yhdistys on jäsenenä
 11. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 12 §:n mukaisesti vireille panemat asiat
 12. Kokouksen päättäminen

12. Asioiden tuominen kokoukseen

Asioita, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 10 päivää ennen kokousta.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määrittämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.